Dokumenty
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


CHRZEST:
akt urodzenia dziecka (odpis),
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE:
metryka chrztu,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie
szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych - świadectwo
ukończenia katechizacji szkolnej.

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA:
metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO:
aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
dowody osobiste,
ostanie świadectwo katechizacji,
świadectwo bierzmowania,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI:
akt zgonu,
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),
jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).